!! DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY:    Pondělí - čtvrtek 13.00 - 17.00 !!

 

OČNÍ OPTIKA Galerie Florián

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků

dle:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
dále také jen: „Nařízení“„Nařízení GDPR“ nebo jen „GDPR“

 1. firma:

  Oční optika Galerie Florián, IČ: 75584859
  se sídlem Vrcovice 7, 39701
  zastoupena majitelkou Janou Markovou

  dále také jen: „firma“

  je správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy subjektem, jenž určují účely a prostředky zpracování osobních údajů subjektu údajů.

 2. Subjektem údajů se rozumí ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, tj. zákazník.

 3. Firma ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.. Pověřenec je kontaktní osobou ve vztahu k problematice ochrany osobních údajů zákazníků.

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

  Jana Marková
  tel: +420 776 889 774
  e-mail: ocni@optikapisek.cz

 4. Oční optika zpracovává následující osobní údaje zákazníků:

  1. titul, jméno a příjmení
  2. adresa místa pobytu,
  3. specifikace zdravotní pojišťovny pacienta,
  4. datum narození a rodné číslo,
  5. telefonní číslo,

  jakožto klasické osobní údaje

  1. údaje o oční vadě zákazníka

  spadající pod označení zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR

 5. Účelem a právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníků je:

  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro realizaci objednávky 
   - týká se osobních údajů specifikovaných pod písm.: a), b), c), d), e)

  • sobní údaje zákazníků jsou zpracovávány pouze ve smyslu jejich archivace dle následujícího odstavce. 

 6. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány po dobu pěti (5) let ode dne poslední objednávky, ledaže zvláštní právní předpis stanoví jinak.

 7. K osobním údajům zákazníků mají přístup zaměstnanci firmy. Všichni zaměstnanci mají povinnost mlčenlivosti, ke které se Společnosti písemně zavázali.

 8. Mimo samotného zákazníka - subjekt údajů - mohou být jeho osobní údaje dále předány:

  - právnímu zástupci firmy,
  - zdravotní pojišťovně zákazníka,
  - orgánu veřejné moci (soudu, orgánům činným v trestním řízení, apod.).

 9. Osobní údaje pacientů jsou získávány od zákazníků - subjektů údajů

 10. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány následovně:

  xxx

 11. Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody zákazníka (s výjimkou případů, kdy ustanovení čl. 34 Nařízení GDPR tento postup Společnosti neukládá), je společnost povinna ohlásit Úřadu jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku zjištění. Nestihne-li Společnost ohlásit porušení zabezpečení do 72 hodin, je povinna současně s pozdním ohlášením uvést Úřadu důvody takového zpoždění. Pravidlo o povinnosti oznámení porušení zabezpečení Úřadu se neuplatní, pokud je nepravděpodobné, že by mělo za následek riziko pro právo a svobody subjektů údajů. Oznámení na Úřad musí obsahovat náležitosti stanovené čl. 34 Nařízení GDPR.

 12. Kontaktní údaje - tel. do oční optiky: 776 889 774, email: ocni@optikapisek.cz

V Písku, dne 1.5.2018
OČNÍ OPTIKA GALERIE FLORIÁN
Jana Marková, majitelka